Aloitus > Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Itä-Suomen ohjelma painottaa yritystoiminnan ja innovaatiorakenteiden kehittämistäKuva. Itä-Suomen EAKR-ohjelman toteutusalue.

Itä-Suomen ohjelman tavoitteina ovat yritysten kilpailukyvyn kehittäminen, toimiva innovaatioympäristö ja vetovoimainen elinympäristö. Ohjelman numeerisina tavoitteina ovat 13 320 uutta työpaikkaa, joista naistyöpaikkojen osuus on noin 40 %. Uusia yrityksiä tavoitellaan kaikkiaan noin 2 000.

Ohjelma jakaantuu kolmeen toimintalinjaan, joissa toimintalinja 1 kohdistuu erityisesti yritystoiminnan tukemiseen. Tähän toimintalinjaan on varattu rahoituskehyksestä noin 42 %. Toimintalinja 2 painottuu verkottumisen, innovaatiorakenteiden, yritysten toimintaympäristön ja teknologian ja osaamisen siirron tukemiseen (36 % rahoituskehyksestä). Toimintalinjalla 3 pyritään parantamaan alueiden saavutettavuutta ja toimintaympäristöä (17 % rahoituskehyksestä). Ohjelman teknisellä tuella hoidetaan hankevalmisteluun ja –hallinnointiin liittyviä teknisiä tehtäviä (4 % rahoituskehyksestä).

Vuosina 2008-2010 järjestetään hakukierros maakuntien yhteisestä toimintalinjan 3 alle sijoittuvasta kokeilutoimiosiosta. Tämän kokeilutoimiosion teemana on palvelujärjestelmien kehittäminen erityisesti hyvinvointipalveluiden osalta.

Itä-Suomen EAKR-ohjelma kohdentuu yhteisiin maakuntien linjauksia noudattaviin teemoihin. Näitä osaamisalueita ovat metsä ja metalli, materiaalitekniikka, ICT, vapaa-aika ja matkailu, hyvinvointi, ympäristö ja energia, kaivannaistoiminta sekä elintarviketeknologia.

Itä-Suomen EAKR -ohjelman vuosien 2007-2013 kokonaisrahoitus on yhteensä noin 1,5 miljardia €. Tästä summasta 365 milj. € tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja saman verran kansallisena panostuksena valtiolta ja kunnilta. Yksityistä rahoitusta odotetaan toteutuvan noin 787 miljoonan euron arvosta.


Kuva: Toimintalinjoittainen indikatiivinen rahoitus 2007 - 2013

 EAKR (M€) Kansallinen julkinen (M€) Yhteensä (M€) 
Toimintalinja 1
 156,3156,4
312,7
Toimintalinja 2
 131,3131,3 262,6 
Toimintalinja 3
 63,463,4 126,8 
Toimintalinja 4
 14,614,6 29,2 
Yhteensä  365,6 365,6 731,2

EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjat

Toimintalinja 1: Yritystoiminnan edistäminen

Tavoitteet


Toimintalinjan tavoitteita ovat:
· Elinkeinopohjan vahvistaminen ja monipuolistaminen
· Innovatiivisten, elinkelpoisten ja kasvukykyisten yritysten syntyminen
· Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, tuottavuuden kohottaminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen
· Yritysten innovaatiotoiminnan lisääminen ja innovatiivisten liiketoimintojen kehittäminen
· Uusien markkinalähtöisten tuotteiden ja palvelujen aikaansaaminen
· Vientikaupan kehittäminen

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Tavoitteet

Toimintalinjan tavoitteita ovat:
· dynaamisten, kansainvälisesti kilpailukykyisten ja vetovoimaisten innovaatioympäristöjen ja -verkostojen kehittäminen
· kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisten ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen tutkimuksen ja teknologiakehityksen avainaloille
· liiketoimintaverkostojen vahvistaminen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentaminen
· kansainvälisesti toimivien koti- tai ulkomaisten veturi/ankkuriyritysten ja muiden merkittävien
toimijoiden sijoittuminen alueelle
· tutkimus- ja oppilaitosten t&k-toiminnan ja yhteistyön lisääminen
· yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistaminen


Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen

Tavoitteet

· Itä-Suomen saavutettavuuden parantaminen
· liikenneyhteyksien ja logististen järjestelmien toimivuuden parantaminen erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta
· tietoyhteiskunta- ja viestintäpalvelujen tasa-arvoinen saatavuus
· Itä-Suomen innovatiivinen palvelurakenteen kehittäminen huomioiden harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien ja väestön ikääntymisen aiheuttamat erityisvaatimukset
· hyvä ympäristö. Tavoitteena on luoda Itä-Suomesta vetovoimainen alue, jossa taloudellinen toiminta ja luonnon- ja kulttuuriympäristöstä huolehtiminen sovitetaan yhteen


Toimintalinja 4: Tekninen tuki

Tekninen tuella huolehditaan ohjelman käytännön hallinnoinnista ja toteutuksesta. Tuen suuruus on 4% koko ohjelman julkisesta rahoituksesta.