Start > För sökande

För sökande

Hurdana projekt understöds av EU?

En mångsidig utveckling av Finland som helhet understöds genom EU-finansiering. Ur strukturfonderna beviljas stöd till projekt som främjar företagsverksamhet, innovationer, nätverksbildning samt kompetens och sysselsättning.

Vikten ligger särskilt på Östra och Norra Finland, glest bebyggda områden, gränsområden samt regioner i Södra och Västra Finland, vilkas utvecklingsutsikter bjuder på utmaningar.

Strukturfondsprogrammens fyra prioriterade områden styr fördelningen av pengar och beviljandet av stöd. Hållbar utveckling av stadsregioner är ett lika möjligt projektmål som mångsidigare näringar i landsbygdsregioner. Verksamheten kan ske inom regioner i Finland, mellan regioner eller vara internationell.

De prioriterade områdena är:Främjande av företagsverksamhet och företagsamhet


Med EU-finansiering försöker man såväl skapa nya och bättre arbetsplatser som kan trygga de redan existerande arbetsplatserna. På grund av det här riktas finansieringen till sysselsättande företag som kan vara antingen i början av sin verksamhet, tillväxtinriktade eller inne i ett brytningsskede. Bevarande av konkurrensförmågan hos små och medelstora företag och ökning av deras lönsamhet utgör också en väsentlig del av främjandet av företagsverksamhet. Utveckling av en kompetent personal samt organisationer utgör en konkurrensfaktor.

Under fondperioden 2007-2013 fäster man särskild uppmärksamhet vid företag inom servicebranschen som skapar nya arbetsplatser. Vidare kan stöd beviljas till företag inom de viktigaste branscherna i respektive region. Regional välfärd bygger ofta på utveckling av regionalt viktiga branscher.


Främjande av innovationsverksamhet och nätverksbildning och stärkande av kompetensstrukturer

Universiteten, yrkeshögskolorna, forskningsinstituten, kompetens- och teknologicentralerna samt företagen är viktiga aktörer inom innovationsnätverket i Finland. Med hjälp av stöd från Europeiska unionen är det möjligt att stärka aktörernas samarbete och skapa nya idéer, produkter och tjänster.

När aktörerna slår ihop sig blir de nya idéerna och samarbetsresultaten till nytta för hela närregionen. Inom området uppstår en specialkompetens som med hjälp av EU:s stöd kan mångfaldigas till övriga delar av Finland eller till Europeiska unionen när de regionala innovationsorganisationerna tillsammans bildar nätverk på nationell eller internationell nivå. Stödet riktas till projekt som förbättrar innovations- och kompetensstrukturerna samt stärker den tillämpande forskningens roll.


Kompetens, arbetskraft, sysselsättning
och företagsamhet

Förbättring av arbetstagarnas kompetens, ökning av företagsamhet och utveckling av organisationerna hör också till stödberättigad verksamhet. Med projektfinansieringen riktas stöd till sysselsättning av unga, arbetslösa vuxna, invandrare, personer med nedsatt funktionsförmåga och personer med risk att bli utslagna. Stödet reserveras för arbetsplatser och branscher där utvecklings- och förändringsbehovet på grund av strukturomvandlingen är störst.

Såväl personerna som fått sysselsättning som organisationerna som utvecklats blir delaktiga av de positiva effekterna från lyckade projekt. Bättre kompetens-, innovations-, arbetskrafts- och företagsservicesystem gör arbetsmarknaden mer fungerande och ökar sysselsättningen.

I bästa fall kan bra system eller verksamhetssätt som har utvecklats i Finland spridas till övriga Europa. På motsvarande sätt introduceras bra förfaranden från de övriga EU-länderna i Finland.


Förbättrande av regional tillänglighet och närmiljöer

Den regionala konkurrenskraften förbättras med strukturfondsprogrammen också genom att regionens och dess tjänsters tillgänglighet och dragningskraft förbättras. Dessutom utjämnas regionala skillnader och förbättras miljökvaliteten. Målet är att utveckla en socialt och ekologiskt hållbar miljö till en stark konkurrensfaktor för regionerna.

Trafik- och logistik i liten skala, utveckling av informationssamhällstjänster samt virtuella tjänster får stöd i syfte att förbättra den regionala tillgängligheten. Närmiljöerna görs attraktivare genom att skydda och utveckla miljön och kulturmiljöer. Uppmärksamhet fästs vid naturens och kulturens mångsidiga möjligheter, vilket stöder turismen.