Start > Östra Finlads ERUF-program

Östra Finlads ERUF-program

Östra Finlands program omfattar lanskapen Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. Folkmängden på Östra Finlands programområde var 664 000 invånare år 2006.


Målsättningarna

Enligt visionen är framtidens Östra Finland en globalt konkurrenskraftig miljö full av kompetens, företagsamhet och liv, där närheten till Ryssland är en styrka. Programmets centrala målsättning är att, utifrån landskapens egna styrkor, förbättra Östra Finlands dragningskraft nationellt och internationellt samt att minska de avigsidor som uppkommit på grund av det isolerade läget och den glesa bebyggelsen.

EU beviljar delfinansiering för projekt som genomförs i Östra
Finland och med vars hjälp man kan öka dragningskraften i
området, främja skapandet av innovationer eller skapa mer företagsamhet och fler arbetsplatser. ERUF:s operativa program
i Östra Finland är en del av Finlands strukturfondsstrategi och
dess mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

I Finland förutsätter den regionala konkurrenskraften att
landskapen kan identifiera betydelsen av olika faktorer som
bidrar till deras konkurrenskraft och hittar sina egna styrkor
och framgångsfaktorer. För att man i regionerna även i framtiden ska kunna svara på den allt hårdare konkurrensen och de strukturella förändringarna, bör man bevara och utveckla konkurrensens lokala nyckelelement.

Följande huvudmål har satts upp för projekten som ska genomföras i Östra Finlands operativa program:

  • 13 230 nya arbetsplatser, varav andelen arbetsplatser för kvinnor är 5 210

  • 2 020 nya företag, varav andelen kvinnoföretag är 710
  • 800 nya produktutvecklingsjobb

Mätbara kärnindikatorer har definierats för ERUF-operativa
programmet. Programmets resultat och verkan utvärderas
både under och efter programmet.